Toimintakertomus 2020

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Toimintakertomus toimintavuodelta 2020

 1. Yleistä

Vuosi 2020 oli Valkjärven kyläyhdistys ry:n kuudes toimintakausi. Yhdistyksessä oli toimintakautena 122 jäsentä. Vuodelle 2020 oli leimaa-antava maailmanlaajuinen koronavirusepidemia, minkä vuoksi kokoontumiset olivat rajattuja ja tapaamiset säänneltyjä. Elämää leimasi maskien käyttö, etäisyydet toisiin ihmisiin ja etäkokoukset asioiden hoidossa. Vuoden 2020 keskeisin projekti oli yhteistyössä Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa pitää yhteyksiä kuntaan ja pyrkiä vaikuttamaan tuhopoltetun Valkjärven koulun uudelleenrakentamiseksi ja koulutoiminnan palauttamiseksi kylälle.

 1. Hallitus

Hallituksessa oli 8 jäsentä: Markku Pesonen (puheenjohtaja), Erkki Pursiainen (varapuheenjohtaja), Janne Hämäläinen (rahastonhoitaja), Minna Hämäläinen (sihteeri), Auli Jaatinen (tiedottaja), Tuula Pulkkinen, Matti Putkonen, Marja Aho, Merja Makkonen (varajäsen), Laura Kuutti (varajäsen) ja Erja Löytäinen (varajäsen). Hallituksella oli toimintakautena kokouksia tai etäkokouksia yhteensä 11 kappaletta.

 1. Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys on tiedottanut yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista ensisijaisesti Valkjärven kylän Facebook-sivulla. Lisäksi sivulla on tiedotettu yleisistä, koko Nurmijärveä koskevista asioista. Vuoden 2020 lopussa sivulla oli 494 tykkääjää ja 508 seuraajaa.

Kylän nettisivuille on kerätty pysyvämpää tietoa kylästä. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa kylän historiasta, nähtävyyksistä, muista yhdistyksistä ja paikallisista yrityksistä. Sivulle on myös viety kyläyhdistyksen toimenpide-ehdotuksia ja kannanottoja.

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla sekä paikallislehdissä. Jäsenille on vuoden aikana lähetetty sähköpostitse neljä jäsentiedotetta ajankohtaisista aiheista. Useat kyläyhdistyksen projektit kuten koulu, luontokoulu, bussikatokset, kyläavustajatoiminta ja Uudenmaan Vuoden Kylä –kilpailun hopeamitali ovat saaneet myös hyvin näkyvyyttä Nurmijärven Uutisissa.

Kyläyhdistys on tiedottanut ja toiminut aktiivisesti kunnanjohdon sekä poliitikkojen suuntaan kokousten ja sähköpostiviestien muodossa.

Kyläyhdistys osallistui Uudenmaan Kylät ry:n ja SILMU-kylien Uudenmaan Vuoden Kylä 2021 –kilpailuun ja sijoittui tiukassa kilpailussa toiseksi. Valintaraati oli hyvin vaikuttunut kylämme aktiivisesta toiminnasta. Kyläyhdistys sai ”hopeamitalistaan” runsaasti huomiota muun muassa Nurmijärven Uutisissa sekä useissa paikallisissa Facebook-ryhmissä.

 1. Taistelu Valkjärven koulun tulevaisuuden puolesta

Valkjärven koulu on kylällä toimiva, vuonna 1921 perustettu alakoulu (luokka-asteet 1-6). Koulurakennus otettiin käyttöön lokakuussa 1923 ja sitä laajennettiin 1990-luvulla. Koko toimintakautensa ajan koulurakennus on ollut kylän keskus. Siellä on järjestetty monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia koulun ja kyläläisten toimesta. Koulu on kylän sydän, joka symboloi kylän vahvaa yhteishenkeä, yhdessä tekemisen kulttuuria sekä yksilöä arvostavaa kyläyhteisöä.

Valkjärven kylää kohtasi tragedia, kun Valkjärven koulun vanha rakennus tuhopoltettiin 28.10.2019. Välittömästi koulupalon jälkeen vanhempainkerho avasi dialogin kunnan kanssa lasten koulutyön palauttamiseksi Valkjärvelle. Ensimmäinen näkyvä askel otettiin, kun vanhemmat ja koululaiset tapasivat 13.11.2019 kunnanhallituksen Valkjärven koulun tulevaisuuden turvaamiseksi.

Heti uuden vuoden alussa kyläyhdistyksen ja vanhempainkerhon lähetystö tapasi kunnan johtoa 14.1.2020 ja vei esityksen koulun uudelleen rakentamiseksi ja luontokoulun perustamiseksi Valkjärvelle. Esitys jaettiin sähköisesti myös johtaville poliitikoille. 

Kyläyhdistyksen hallitusta vahvistettiin 26.2.2020 pidetyssä vuosikokouksessa vanhempainkerhon edustajilla (jäsen ja kaksi varajäsentä). Tällä haluttiin varmistaa mahdollisimman sujuva tiedonvaihto toimijoiden välillä. Kyläyhdistyksen hallitus ja vanhempainkerho ovat kokoontuneet vuoden 2020 aikana useasti koulun uudelleen rakentamisen ja sitä tukevan viestinnän merkeissä. Tavoitteena on ollut varmistaa koulun toiminnan jatkuminen Valkjärvellä mahdollisimman pian.

Kun kunta päätti helmikuun lopulla rakentaa palaneen koulurakennuksen tilalle moduulirakennuksen, toimitti kyläyhdistys esityksen luontokoulun huomioonottamiseksi uuden rakennuksen suunnittelussa. Luontokoulusta teki Merja Makkonen vielä erikseen kuntalaisaloitteen huhtikuussa.

Koko vuoden vireillä olleessa Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnittelussa kunnanvaltuusto päätti 25.3.2020 kyläkouluja koskevat kriteerit, joiden mukaan mm. oppilasmäärän alittaessa 60 oppilasta, otetaan kyseinen koulu tarkkailulistalle ja haetaan sopivia toimenpiteitä tilanteeseen.

Kyläyhdistys on useassa eri yhteydessä esittänyt, että vaadimme kunnan aktiivista asennoitumista, toimia ja kyläkouluille myönteistä viestintää, joilla pidetään kyläkoulujen oppilasmäärät ja opetusryhmäkoot riittävinä, jos oppilasmäärän kehitys antaa siihen aihetta. Lähialueilla on erittäin todennäköisesti halukkaita kyläkoulun oppilaaksi. Kasvavasta taajamasta muutaman oppilaan kuljetustarve on vähäinen, verrattuna koulun lakkauttamisen seurauksena tarvittavien kaikkien kyläkoulujen oppilaiden kuljettaminen Klaukkalaan tai kirkonkylään.

Kyläyhdistyksen ja vanhempainkerhon lähetystö tapasi kunnan sivistystoimenjohtoa 21.9.2020 keskustellen koulun valmistumisaikataulusta ja koulutoiminnan alkamisesta sekä luontokouluasiasta. Tapaamisessa käsiteltiin myös, miten Valkjärven koulua koskeva kohta tulee näkymään palveluverkkoselvityksessä. Koulupiirin rajoja koskevassa keskustelussa todettiin, että kyläsuunnitelman rajat muodostavat pohjan koulupiirin perinteisille rajoille.

Vanhempainkerhon ja kyläyhdistyksen pitkäkestoinen ja sitkeä aktiivisuus palkittiin ja uusi koulurakennus tilattiin kesäkuun alussa. Koulun pystytys alkoi lokakuussa ja rakentaja luovutti koulurakennuksen suunnitelmien mukaisesti kunnalle 18.12.2020. Oppilaat aloittivat koulutyön Valkjärven koululla 7.1.2021.

Koulun kohtalosta käydyissä keskusteluissa on sekä vanhempainkerhon että kyläyhdistyksen edustajille ja yksittäisille henkilöille käynyt selväksi jatkuva tarve puolustaa kyläyhteisöjä Nurmijärvellä. Kunnan strategian vastaisesti perinteiset kyläyhteisöt sekä kyläkoulut ovat myös tulevaisuudessa kunnan nykyisillä palvelukriteereillä jatkuva taistelukenttä olemassaolosta.

On tärkeää tunnistaa, että työtä koulun oppilasmäärän riittävyyden (esim. kouluun kuljetus Klaukkalan suunnista) sekä kylän elinvoimaisuuden varmistamiseksi (esim. sopiva lisärakentaminen Valkjärven koulun alueelle) on jatkettava herkeämättä.

Kyläyhdistys haki keväällä 2020 Poliisihallituksen rahankeräysluvan RA/2020/167. Tavoitteena on kerätä 50.000€. Kerätyillä rahoilla ostetaan laadukas, turvallisuusstandardit täyttävä monitoimikenttä sekä mahdollisia muita liikuntavälineitä kaikkien kyläläisten käyttöön. Monitoimikenttä mahdollistaa erilaisten lajien turvallisen kokeilun, harrastamisen, luontevan sosiaalisen vuorovaikutuksen, samalla kannustaen lapsia ja nuoria liikkumaan ja elämään aktiivisemmin. Kyläyhdistys tukee hanketta jakamalla tietoa rahankeräysluvasta. Kyläyhdistys neuvotteli myös Lappset Oy:n kanssa -50% alennuksen monitoimikentän hankintaan. Tällä pienennetään oleellisesti hankintakustannusta. Rahankeräyslupa on voimassa 19.2.2021 asti.

 1. Alueen viihtyisyyttä edistävät hankkeet

Talkoilla siivottiin Valkjärventie, Lähtelä ja Keudan parkkipaikka huhtikuun ensimmäisen viikon aikana.

Syyskuun lopulla selvitettiin Valkjärventien bussipysäkkien korjaussuunnitelmat Uudenmaan Ely-keskukselta. Koska pysäkkien korjaus ei ollut suunnitelmissa, kyläyhdistys pyysi lupaa toteuttaa bussikatosten maalauksen ja maalausta edeltävät välttämättömät korjaukset. ELY-keskus antoi luvan ja bussipysäkkien katosten maalaus toteutettiin talkoilla lokakuun alkupuoliskolla.

 1. Kyläavustajatoiminnan käynnistyminen

Kyläyhdistys selvitti kyläavustajan hankintaan liittyvät järjestelyt alkuvuoden aikana ja käynnisti kyläavustaja-toiminnan 14.9.2020.

Työtehtävän pääasiallinen laatu on kyläavustajatoiminta, johon työsopimuksen mukaan kuuluvat mm. kiinteistönpito, kotitaloustyö, piha- ja lumityö, asiointi, tapahtumajärjestelyt ja tietokoneavusteiset tehtävät sekä muut työnantajan kanssa sovitut tehtävät. Keskeisenä ajatuksena on, että kyseessä ovat ns. jokamiestason työt eikä kyläavustajatoiminta kilpaile paikallisen yritystoiminnan kanssa. Tavoitteena on tuottaa kyläläisille apua arjen askareisiin. Ajatuksena on, että esimerkiksi ikääntyvät kylän asukkaat voisivat hyötyä apukäsistä arjessa.

Kyläavustaja voi toteuttaa myös yleishyödyllistä toimintaa, josta esimerkkeinä siisteyden ja viihtyvyyden edistäminen Kuhakoskella ja Lähtelän rannassa sekä Valkjärventiellä tuikkivat heijastinpuut. Yleisinä tavoitteina ovat työllisyyden lisääminen ja paikallispalveluiden luominen Valkjärvelle. Kyläavustajan palkkaaminen on osa Suomen Kylät ry:n Työtä kaikille – Jobb för alla -hanketta, joka toimii Uudellamaalla. Hankeideana on, että kylä- ja kaupunginosayhdistykset palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella ja työkokeiluin kyläavustajiksi. Uudenmaan TE-toimisto osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan kehittäminen onkin mielenkiintoinen ja palkitseva hanke tulevillekin vuosille. Valkjärven kyläyhdistyksen yhteyshenkilönä kyläavustaja-asioissa toimii yhdistyksen sihteeri Minna Hämäläinen.

 1. Liikenneturvallisuutta edistävät hankkeet

Kyläyhdistyksen liikenneturvallisuustyöryhmään kuuluivat vuonna 2019 Erkki Pursiainen (puheenjohtaja), Markku Pesonen, Tapani Virtanen ja Ari Lamminahosekä uutena Matti Putkonen.

Tärkeimpinä tehtävinä työryhmällä oli seurata, että kunnan katuvalojen rakennusohjelmassa vuodelle 2021 olevat Valkjärventien pimeän osan katuvalot pysyvät mukana suunnitelmassa ja pyrkiä vaikuttamaan kevyen liikenteen väylän saamiseen Valkjärventielle.

Muita liikenneturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä olivat:

Valkjärven koululle, Kuhakoskelle ja Haarankujalle perustettiin heijastinpuut, johon heijastimia lahjoittivat Nurmijärven Lions, Osuuspankki, Taksikuski Timo Niemi, LähiTapiola/Klaukkala, Autoliitto, Anne Lindholm/Skyline Airport Hotel sekä lukuisat yksityishenkilöt. Heijastinpuusta voi ohikulkija ottaa itselleen heijastimen sellaisen puuttuessa.

Koulunkäynnin alettua Valkjärven koulussa pitkän tauon jälkeen kyläavustaja Henri Tolppola toimi parin ensimmäisen päivän ajan suojatievahtina turvaamassa lasten koulumatkaa.

Lehto Invoicing Oy lahjoitti koulun avajaisten kunniaksi 30 lasten kokoa olevaa heijastinliiviä 0-2 luokan oppilaille, muutaman opettajia varten, sekä 80 läpsyheijastinta jaettavaksi kaikille koululaisille.

 1. Lähtelän rannan kehittäminen

Lähtelässä on säilytetty puutarhakalusteita ja katosta, joita on vuokrattu kyläläisille. Vuokratuloista on muodostunut merkittävä kyläyhdistyksen tulonlähde.

Pro Valkjärvi on vuokrannut Nurmijärven kunnalta Lähtelän huoltorakennuksen 10 vuodeksi. Tarkoituksena on hakea avustuksia ja kunnostaa huoltorakennusta. Valkjärven kyläyhdistys on ollut mukana asian kehittämisessä ja vuokraa tarvitsemansa varastotilan Pro Valkjärveltä. Koronavuosi on haitannut toimenpiteitä Lähtelän kehittämiseksi.

 1. Tapahtumat

Koronaviruspandemia esti käytännössä koko vuoden 2020 ajan tapahtumien järjestämisen.

 1. Yhteistoiminta

Valkjärven edustajana Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukunnassa on toiminut Markku Pesonen ja varajäsenenä Erkki Pursiainen.

Kyläyhdistyksen edustaja/edustajat ovat osallistuneet Kyläfoorumeihin.

Kyläyhdistys teki yhteistyötä Pro Valkjärven ja Valkjärven koulun vanhempainkerhon kanssa.

 1. Talous ja varainhankinta

Yhdistyksen tulonlähteinä olivat jäsenmaksut, juhlakatoksen ja kalusteiden vuokraus sekä avustukset.


12.  Muuta

Valkjärven koulun koululaisille jaettiin keväällä 2020 kolme 20 euron Valkjärvi-stipendiä , joiden kriteereinä oli hyvä käytös, avuliaisuus ja yleinen esimerkillisyys muita kohtaan.

Valkjärven koulun tuhopoltossa tuhoutui kyläyhdistyksenkin käyttämä makkaragrilli ja Lähtelän huoltorakennuksessa varastoidun tapahtumakatoksen pelättiin kärsineen savuvahinkoja. EMO ry:ltä haettiin avustuksia kyläyhdistyksen laitehankintoihin. Avustusta myönnettiin makkaragrillin, tapahtumateltan, värilaserprintterin ja dataprojektorin hankintaan. Hankinnat toteutettiin alkukesästä.

Kuhakosken infotaulujen sisältöä koostettiin, mutta korona haittasi materiaalin saamista ja taulun pystytys siirtyy seuraavan vuoden keväälle.