Toimintasuunnitelma 2022

 1. Yleistä

Valkjärven kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on:

 • toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana
 • edistää kylän asukkaiden välistä yhteistoimintaa
 • edistää kunnallisten ja kaupallisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä kylän alueella
 • edistää kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä
 • tuoda esille kannanottoja kylää koskevissa kysymyksissä
 • tukea asukkaita, kylässä toimivia muita yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä heidän pyrkimyksessään luoda kylän asukkaille hyvä, turvallinen, viihtyisä ja siisti asuinympäristö
 • edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa
 • vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä

Vuonna 2013 laadittu kyläsuunnitelma toimii Valkjärven kyläyhdistyksen pitkän aikavälin toiminnan ohjenuorana. Valkjärven kyläyhdistyksen toimenpiteet (toimenpidesuunnitelma) perustuvat kyläsuunnitelmaan ja ne vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa.

Toimintakaudella 2022 Valkjärven kyläyhdistys jatkaa kyläsuunnitelman kehittämistoimenpiteiden edistämistä ja pyrkii kehittämään edelleen kylän toimivuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Kyläsuunnitelmaa varten tehdyssä kyselyssä tärkeimmälle sijalle asettuivat koulu, Valkjärvi, Kuhakoski ja Lähtelän ranta sekä peltoaukeat, Soltin alue, metsät, Numlahden kartano, Puokan alue. Valkjärven kylän arvosanaa nostavaksi arvioitiin kevyen liikenteen väylän rakentaminen, julkisten liikenneyhteyksien parantaminen sekä tie- ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Myös nopeammat nettiyhteydet, luonnon virkistyskäytön/harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen nähtiin tärkeäksi.


 1. Kyläyhdistyksen hallitus

Valkjärven kyläyhdistyksen hallituksessa on kaudella 2022 6-8 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallitus pyrkii kokoontumaan toimintakautena 4-6 kertaa. Tarvittaessa kokoonnutaan useammin.


 1. Kyläyhdistyksen jäsenmäärä

Kyläyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 122 ja vuoden 2021 lopussa 132 henkilöä, muutosta yhteensä 10 henkilöä. Kyläyhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun: Jäsenmaksu on 10 euroa / vuosi varsinaisilta jäseniltä ja 5 euroa / vuosi kannatusjäseniltä.

Jäsenmäärä on vakiintumassa nykyiselle tasolleen vuosien 2019-2020 jälkeen, jolloin jäsenmäärää kasvattivat Valkjärven koulun palo ja Nurmijärven kunnan palveluverkkoselvityksen muodostama uhka Valkjärven koulun lakkauttamiselle.

Riittävän korkeana pysyvä jäsenmäärä tukee kyläyhdistyksen vaikuttavuutta kylän yhteisten asioiden edistäjänä ja neuvottelukumppanina.

Tavoitteena on jatkaa aktiivista jäsenhankintaa tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä koronatilanteen hellittäessä sekä tiedotuksella Facebookissa, netissä ja paikallislehdessä. Toimintakaudella 2022 jäsenmäärän kasvua tukevat omalta osaltaan myös kylätalkkaritoiminnan ja puutarhakalusteiden vuokraustoiminnan jatkuminen.


 1. Valkjärven koulun säilyttäminen ja luontokoulun edistäminen

Koulu on kylän keskus, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä Valkjärven kylällä. Valkjärven koulun vanhempainyhdistys ja kyläyhdistys ovat toimineet jo vuosia yhteistyössä koulun toiminnan turvaamiseksi. Aktiivisella yhteistoiminnalla saimme rakennetuksi tuhopoltetun koulun tilalle uuden koulun, jossa koulutoiminta pääsi käynnistymään 7.1.2021.

Koulun kohtalosta käydyissä keskusteluissa on sekä vanhempainkerhon että kyläyhdistyksen edustajille ja yksittäisille henkilöille käynyt selväksi jatkuva tarve puolustaa kyläyhteisöjä Nurmijärvellä. Kunnan strategian vastaisesti perinteiset kyläyhteisöt sekä kyläkoulut ovat myös tulevaisuudessa kunnan nykyisillä palvelukriteereillä jatkuva taistelukenttä olemassaolosta.

On tärkeää tunnistaa, että työtä koulun oppilasmäärän riittävyyden (esim. kouluun kuljetus Klaukkalan suunnista) sekä kylän elinvoimaisuuden varmistamiseksi (esim. sopiva lisärakentaminen Valkjärven koulun alueelle) on jatkettava herkeämättä. Myös muut koulutoiminnan ja kylän elinvoimaisuutta tukevat hankkeet, kuten luontoviikko ja koulualueen virkistyskäytön kehittäminen kyläläisten tarpeisiin ovat tärkeä osa tätä työtä.

Kyläyhdistyksen tavoitteet 2022

Frisbeegolf –rata Valkjärven koulun alueelle (maalis-kesäkuu):
Koulun ja koulun alueen kehittämiseksi koululaisia, kylän nuorisoa ja kyläläisiä palvelevaksi keskukseksi Valkjärven kyläyhdistys on hankkinut Nurmijärven kunnalta luvan rakentaa 9 -korinen frisbeegolf -rata Valkjärven koulun alueelle. Rata toteutetaan kyläyhdistyksen vetämänä talkootyönä ja hankkeen rahoituksessa avustaa Emo ry.

Luontoviikko (elo-syyskuu):
Ensimmäisestä, elokuussa 2021 toteutetusta luontoviikosta teemalla “Meidän metsä” saatu palaute oli positiivista ja osoitti hienosti eri osapuolten yhteistyömahdollisuudet. Luontoviikko toteutetaan päivitetyllä teemalla myös vuonna 2022, jatkaen samalla aktiivista työtä ja vuoropuhelua eri osapuolten kanssa Valkjärven luontokoulutavoitteen saavuttamiseksi.

Kylän asukasmäärän ja koulutoiminnan kehittäminen (jatkuva toiminta):
Jatkamme selvitystyötä ja vuoropuhelua haja-asutusaluerakentamisen edistämiseksi, jotta saisimme tyhjiä tontteja myyntiin ja uusia asukkaita kylälle tuomaan uusia koululaisia. Myös yhteistyö ja vuoropuhelu kunnan sivistystoimen kanssa pidetään aktiivisena yhdessä koulun vanhempainkerhon kanssa.

 1. Valkjärventien turvallisuus ja virkistyskäyttö

Liikenteen ja liikenneyhteyksien kehittäminen ja turvallisen kylätien varmistaminen on todettu keskeiseksi asiaksi kyläsuunnitelmassa.Valkjärventien peruskunnostuksen ja kevyenliikenteen väylän edistäminen ovat jatkossa kyläyhdistyksen liikenneturvallisuusasioiden kärkihankkeita.

Klaukkalan kehätien valmistumisen ja Vanha Klaukan uuden asuntoalueen rakentamisen myötä raskas maansiirtoliikenne ja muu läpiajoliikenne Valkjärventien kautta on kasvanut merkittävästi. Suurella nopeudella ajavat raskaat kuljetukset ovat aiheuttaneet tuntuvasti lisääntyvän riskin sekä tiellä liikkujille että tienvarressa tärinähäiriöinä.

Valkjärventien kevyenliikenteenväylä äänestettiin syksyn 2021 kuntalaiskyselyssä kärkihankkeeksi uusien jalankulku- ja pyöräteiden kehittämistarpeissa – kuntalaisten mielipiteen huomiointi on varmistettava myös kunnan päätöksenteossa. Valkjärventien kevyenliikenteenväylällä on merkittävä vaikutus kylän sekä sen lähialueiden turvallisuuden ja virkistyskäytön kannalta.

Kyläyhdistyksen tavoitteet 2022

Valkjärventien peruskorjaus ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen (jatkuva toiminta):
Kyläyhdistys jatkaa aloittamaansa vuoropuhelua Ely -keskuksen ja kunnan edustajien kanssa. Vuoden 2021 esitykset Elylle ja kunnalle päivitetään liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta.


 1. Valkjärven tietoliikenneyhteyksien kehittäminen

Valokuituyhteyden saaminen Valkjärven kylälle on ollut jo pidempään tavoitteena mäkisen kylämaaston epätasaisen ja paikoitellen hyvin heikon yhteyden vuoksi.

Syksyllä 2021 toteutetun asukaskyselyn vastausten myötä päätimme tukea Valknetin (Valkjärven kuituosuuskunta) avustushakemusta ELY-keskukselta. Kyseessä olisi runkokuitu, johon halukkaat voisivat myöhemmin liittyä. Päätös tuen saannista on määrä saada alkuvuonna 2022, jonka jälkeen tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää.


 1. Lähtelän rannan kehittäminen

Pro Valkjärvi on vuokrannut 2019 Nurmijärven kunnalta Lähtelän huoltorakennuksen kymmeneksi vuodeksi. Pro Valkjärvi kunnostaa rakennusta (katto, viemäröinti yms.) ja hallinnoi sen käyttöä. Valkjärven kyläyhdistys vuokraa huoltorakennuksen varastoa tapahtumakalusteiden säilytykseen.

Tavoitteena on ollut laatia Pro Valkjärven ja kyläyhdistyksen välille yhteinen suunnitelma Lähtelän rannan tilojen käytöstä ja kehittämisestä sekä laatia Lähtelän kokonaisuudelle pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma.

Kyläyhdistyksen tavoitteet 2022

Pro Valkjärvi ja kyläyhdistys laativat Lähtelän rannasta ja sen tiloista pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelman: ”Lähtelän rannasta koko perheen monitoimiranta”.

Lyhyellä aikavälillä kyläyhdistyksen toimenpiteiden pääpaino on Lähtelän rannan viihtyvyyden ja siistiyden turvaamisessa:

 • Keväällä ja syksyllä siivoustalkoot ranta-alueen ja sen rakennusten siistimiseksi, ml. pukukoppi, ilmoitustaulun ylläpitomaalaus ja wc:t. Samalla tarkistetaan leikkivälineiden tilanne ja hankitaan tarvittaessa uusia
 • Keskimmäisen laiturin siirto enemmän oikealle riittävän ison uima-alueen varmistamiseksi
 • Lähtelän ilmoitustaulun säännöllinen päivittäminen niin, että tiedotteita ja infoja tapahtumista on tuoreena ja mielenkiintoisena infovirtana
 • Jatketaan ratkaisun etsimistä koirien aiheuttamaan haittaan rannalla. Koirien oleskelu ei ole järjestyssäännön mukaan sallittua uimarannoilla


 1. Valkjärven kyläyhdistyksen kylätalkkaritoiminta

Kyläavustajatoiminta jatkuu uudella nimikkeellä “kylätalkkari”. Uutena kylätalkkarina toimii tammikuussa aloittanut Timo Pulkkinen.

Kysymyksessä on kylätalkkaritoiminta, johon kuuluvat mm. kiinteistönpito, kotitaloustyö, piha- ja lumityö, asiointi, tapahtumajärjestelyt ja tietokoneavusteiset tehtävät sekä muut työnantajan kanssa sovitut tehtävät.

Kysymyksessä ovat ns. jokamiestason työt eikä kylätalkkaritoiminta kilpaile paikallisen yritystoiminnan kanssa. Tavoitteena on tuottaa apua arjen askareisiin kaikenikäisille kyläläisille.


 1. Valkjärven tapahtumat

Koronatilanteen salliessa Valkjärven kyläyhdistys pyrkii osallistumaan aktiivisesti kylän alueen tapahtumiin ja järjestämään omia. Tavoitteena monipuolinen kylän yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden edistäminen. Kyläyhdistys esittelee tapahtumissa myös toimintaansa ja Valkjärven kyläsuunnitelmaa sekä pyrkii hankkimaan uusia jäseniä.

Kyläyhdistyksen tavoitteet 2022

 • Kuhakosken Vappu Piknik tai Lähtelä Piknik (kyläyhdistys)
 • Valkjärven koulun 100-vuotisjuhlat toukokuussa (vanhempainkerho). Samalla monitoimikentän ja frisbeegolf –radan vihkiminen (kyläyhdistys)
 • Valkjärvi -soudut toukokuussa (Pro Valkjärvi)
 • Valkjärven kyläpäivät (vanhempainkerho) ja Valkjärven ympäripyöräily (kyläyhdistys) elo-syyskuussa
 • Valkjärven koulun luontoviikko elokuussa (kyläyhdistys ja vanhempainkerho)
 • Lapsille suunnattu tapahtuma syksyllä (kyläyhdistys, hyvinvointilautakunnan kulttuuriavustus)


 1. Muut aktiviteetit

Kyläsuunnitelman mukaisesti pyritään edistämään pusikoituneen Kuhakosken alueen kunnostamista. Kyläyhdistyksen tavoitteena on vähintään Kuhakosken ja Valkjärventien välisen alueen pusikon siistiminen vuoden 2022 aikana.

Lumi- ja jäätilanteen salliessa, kylän pelloille on ajettu hiihtoladut ja Valkjärven jäälle luistelurata. Kyläyhdistys tukee latureittien ja luisteluradan hankkimista tarvittaessa neuvottelemalla maanomistajien kanssa ja avustamalla polttoainekuluissa.

Kyläyhdistys jatkaa aiempien vuosien tapaan puutarhakalusteiden ja telttakatosten vuokraamista. Kyläyhdistyksen jäsenet voivat vuokrata näitä jäsenhintaan. Ulkopuolisille korkeammat vuokrat ja jäsenillä on etuoikeus, jos tarve samaan aikaan.

 1. Yhteistoiminta

Kylien yhteistoiminta: Kyläyhdistyksellä pidetään jatkossakin nimetty edustaja Kyläasiain neuvottelukunnassa ja osallistumme myös Kyläfoorumin toimintaan.

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan foorumeihin ja tapahtumiin, joissa kehitetään yhteistyötä muiden Nurmijärven ja Uudenmaan yhdistysten kanssa.

Selvitetään jäsenyyden etuja ja kustannuksia jossain kattojärjestössä, esimerkiksi SuomenKylätoiminta ry eli SYTY.

 1. Edunvalvonta ja lausunnot

Jatketaan lausuntojen antamista kylää koskeviin valmisteilla oleviin hankkeisiin.

 1. Talous ja varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on tulevanakin toimintakautena jäsenmaksut, puutarhakalusteiden vuokraus ja kylätalkkaritoiminta. Pyritään myös järjestämään tapahtumien yhteydessä puffetteja. Avustuksia haetaan silloin, kun järjestettävä tilaisuus tai projekti sen mahdollistaa.


 1. Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista aktiivisesti Valkjärven kylän Facebook-sivulla ja syksyllä 2021 uudistetuilla Valkjärven kylän -nettisivuilla.

Koronatilanteen salliessa hallituksen jäsenet osallistuvat kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittävät siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

Yhdistyksestä ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan tarvittaessa myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla, paikallislehdissä sekä sähköpostitse.

Lisätietoja kylän toiminnasta ja tapahtumista:
www.facebook.com/valkjarvenkylawww.valkjarvenkyla.fi

Lisätietoja koulun vanhempainkerhon toiminnasta:
https://www.facebook.com/Valkjärven-Koulu-110595167039203

Lisätietoja Pro Valkjärvi -yhdistyksen toiminnasta:
https://www.facebook.com/provalkjarvihttp://www.provalkjarvi.fi/