Valkjärven kylä ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valkjärven kylä ry ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana
 • edistää kylän asukkaiden välistä yhteistoimintaa
 • edistää kunnallisten ja kaupallisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä kylän alueella
 • edistää kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä
 • tuoda esille kannanottoja kylää koskevissa kysymyksissä
 • tukea asukkaita, kylässä toimivia muita yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä heidän pyrkimyksessään luoda kylän asukkaille hyvä, turvallinen, viihtyisä ja siisti asuinympäristö
 • edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa
 • vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • perehtyy kylää koskeviin suunnitelmiin, tiedottaa niistä asukkaille ja antaa niistä lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille
 • osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja suunnitelmien toteutukseen
 • tekee aloitteita ja esityksiä ja ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • ylläpitää yhteyksiä kunnan hallintoelimiin, luottamus- ja toimihenkilöihin
 • osallistuu kuntastrategian ja erityisesti haja-asutusstrategian toteuttamiseen ja päivittämiseen
 • tekee yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu-, koulutus-, neuvonta-, tiedotus- ja huvitilaisuuksia
 • toimii muilla edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista. Yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa tai sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin ryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannattavana jäsenenä olevalle yhteisölle. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 enintään 8 varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä.

Sama henkilö voi toimia hallituksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään 3 toimikauden ajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Vuosikokous valitsee yhdistykselle yhden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai postitetulla kirjeellä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.