Toimintasuunnitelma 2019

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.2019-31.12.2019

Yleistä

Toimintakautena yhdistys pyrkii edelleen jatkamaan Valkjärven kyläsuunnitelma 2013 kehittämistoimenpiteiden toteutusta ja kehittämään edelleen kylän toimivuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Kyläsuunnitelmaa varten tehdyssä kyselyssä tärkeimmälle sijalle asettuivat koulu, Valkjärvi, Kuhakoski ja Lähtelän ranta monen muunkin säilyttämisen arvoisen asian kanssa. Valkjärven kylän arvosanaa nostavaksi arvioitiin kevyen liikenteen väylän rakentaminen, julkisten liikenneyhteyksien parantaminen sekä tie- ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Myös nopeammat nettiyhteydet, luonnon virkistyskäytön/harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen nähtiin tärkeäksi.

Hallitus

Hallituksessa on kaudella 2019 7 jäsentä (5 varsinaista + 2 varajäsentä): Hallitus pyrkii kokoontumaan toimintakautena vähintään kerran kahdessa kuukaudessa, tarvittaessa useammin.

Jäsenhankinta

Kyläyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 34 ja vuoden 2018 lopussa 21 henkilöä, joten muutosta oli 13 henkilöä. Jäsenkunnan laajentaminen on tärkeää, joten jäsenhankintaa jatketaan edellisten kausien tapaan kyläyhdistyksen painoarvon ja toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi.

Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys jatkaa vuonna 2015 laaditun tiedotus- ja markkinointisuunnitelman toteuttamista.

Kyläyhdistys tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista Valkjärven kylän Facebook-sivulla.

Hallituksen jäsenet osallistuvat kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittävät siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

Yhdistyksestä ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan tarvittaessa myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla, paikallislehdissä sekä sähköpostitse.

Alueen viihtyisyyttä edistävät hankkeet

Hankkeeseen Kuhakosken kaiteiden parantaminen lapsiturvalliseksi on kunnalta saatu osallistuvan budjetin rahoitus 15.000 € ja jatkoaika toteutukselle 30.9.2019 saakka. Työhön on hankittu tarjouksia, joiden perusteella tulee löytää toteutuskelpoinen malli ja solmia toteutussopimus. Hanke vaatii joka tapauksessa kyläyhdistyksen työtä ja on kookas kyläyhdistyksen resursseihin verrattuna ja siten muodostuu toimintavuoden pääprojektiksi. Kunta on maksanut avustuksen v 2018 aikana kyläyhdistyksen tilille. Mikäli hanke raukeaa, kyläyhdistyksen tulee palauttaa avustus kunnalle.

Kyläsuunnitelmassa on vielä pusikoituneen Kuhakosken alueen kunnostaminen eriteltyine toimepiteineen. Aidan parannuksen suunnittelukokouksessa Nurmijärven kunnassa, kunnan edustajat esittivät historiallisilta ja luontoarvoiltaan merkittävän Kuhakosken infotaulun toteutusta, kun aidan parannus on saatu tehtyä.

Koulu on yhteisöllisyyden keskus, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä Valkjärven kylällä. Osallistutaan koululla järjestettävin tapahtumiin sekä järjestetään nukketeatteri tms. vastaava tapahtuma vuoden aikana.

Kehitetään yhteistyötä Valkjärven koulun vanhempainyhdistyksen ja kyläyhdistyksen kesken, jotta saadaan lisää aktiivisuutta ja voimaa kylän hankkeisiin.

Lähtelän rannan kehittäminen

Pro Valkjärvi on saanut Nurmijärven kunnalta luonnoksen Lähtelän huoltorakennuksen vuokraamisesta kymmeneksi vuodeksi. Tarkoituksena on, että Pro Valkjärvi kunnostaa rakennusta (katto, viemäröinti yms.) ja hallinnoi sen käyttöä. Kyläyhdistys määrittää roolinsa Lähtelä ja huoltorakennuksen suhteen ja sopii asiasta Pro Valkjärven kanssa. Tavoite on vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen laatia Pro Valkjärven ja Kyläyhdistyksen välille yhteinen suunnitelma tilojen käytöstä ja kehittämisestä.

Kyläyhdistys pyrkii edistämään Lähtelän rannan kehittämiseen liittyviä ideoita, joista osa on kirjattu kyläsuunnitelmaan. Ensimmäisenä kehitystoimenpiteenä näistä olisi Lähtelän rannan yleissuunnitelman teettäminen oppilastyönä alan oppilaitoksella.

Kyläyhdistyksen toimenpiteet vuodelle

• Järjestetään säännöllisesti siivoustalkoot rannan siistimiseksi

• Aluetta kohennetaan istuttamalla kasveja ja pensaita ja sinne rakennetaan nuotiopaikka? Vai olisiko ensin yleissuunnitelman tekeminen?

• Uusitun Lähtelän ilmoitustaulun ylläpito niin, että tiedotteita ja infoja tapahtumista tuoreena ja mielenkiintoisena infovirtana.

• Etsitään ratkaisua koirien aiheuttamaan haittaan rannalla. Uimarannoillahan koirien oleskelu ei ole järjestyssäännön mukaan sallittua. Kunnan asettamat koirakieltomerkit poistetaan toistuvasti.

• Varastoidaan puutarhakalusteita ja telttakatosta Lähtelän huoltorakennuksessa. Kyläyhdistyksen jäsenet voivat näitä vuokrata jäsenhintaan. Ulkopuolisille korkeammat vuokrat ja jäsenillä on etuoikeus, jos tarve samaan aikaan.

• Keskimmäisen laiturin siirtäminen enemmän oikealle, jotta tulee riittävän iso alue uimiseen kahden laiturin väliin

• Pukeutumistilat ja wc:t

• Liiketunnistimella toimiva valaisin / valaisimet

• Rantaan hankitaan leikkivälineitä

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenteen ja liikenneyhteyksien kehittäminen ja turvallisen kylätien varmistaminen on kyläsuunnitelmassa todettu keskeiseksi asiaksi.

Toimenpiteet vuodelle

• Sahamäentien risteyksen alueen liikennemerkkien muutokset

• Puuttuvan 2 km:n osan katuvalaistuksen rakentaminen Valkjärventien keskiosalle välillä Puokantie-Kalliorannantie (kohde 11421) Nurmijärven kunnan 20.1.2017 suunnitelman: ”Maantievalaistusten rakentamiskohteet lähivuosille 2017-2026” mukaisesti vuonna 2021.

• Kevyen liikenteen väylän toteutus Valkjärventielle on Kyläsuunnitelman 2013 liikenneturvallisuutta koskevista toimenpiteistä mittavin. Sen toteutusta edistetään yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. Mm. Klaukkalan Kiri kannattaa Valkjärven ympäri kulkevan kevyen liikenteen reitin toteutusta. Klaukkalan ohikulkutien rakentamisaikataulussa toteutetaan vuonna 2021 kevyen liikenteen väylä Klaukkala-Perttula. Tämän jälkeen Valkjärventien ympäri kulkevasta kevyen liikenteen väylästä puuttuu vain Lähtelä-Lopentie osuus. Jotta tämä loppuosa toteutuu mahdollisimman nopeassa aikataulussa, tulee asiaa ja väylän rakennetta hahmotella konkreettiseen muotoon, jotta sen hyödyt tulevat mahdollisemman hyvin tietoon ja rakenne sellaiseksi, että se on taloudellisesti järkevä eikä aiheuta vastustusta reitin varrella.

• Koulujen alkaessa elokuussa koululaisten matkan turvaaminen mm suojatievahdeilla

• Nopeusnäyttötaulujen tulosten seuranta ja tiedottaminen

Tapahtumat

Toimintakauden aikana kyläyhdistys pyrkii osallistumaan kylän alueen tapahtumiin ja myös järjestämään omia, esim Lähtelä Piknikin. Kyläyhdistys esittelee näissä tapahtumissa toimintaansa ja Valkjärven kyläsuunnitelmaa. Yhdistys pyrkii samalla hankkimaan uusia jäseniä.

Mikäli kulttuuriavustuksia on jaettavissa vuonna 2019, kyläyhdistys pyrkii hankkimaan teatteriesityksen tai vastaavan koululle.

Selvitetään mahdollisuutta yhdistää voimat lähikylien kanssa retkien järjestämisessä.

Yhteistoiminta

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan foorumeihin ja tapahtumiin, joissa kehitetään yhteistyötä muiden Nurmijärven ja Uudenmaan yhdistysten kanssa.

Lisäksi jatketaan yhteistyötä Pro Valkjärvi –yhdistyksen kanssa Lähtelän rannan uimakopin kunnostamiseksi ja rannan viihtyisyyden lisäämiseksi.

Selvitetään jäsenyyden etuja ja kustannuksia jossain kattojärjestössä, esimerkiksi Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY.

Muu toiminta

Tutkitaan tarvetta ja mahdollisuuksia kyläavustajan hankkimiseksi. Mm. Palojoen kylässä on useamman vuoden myönteinen kokemus kyläavustajasta, joka on hankittu työllistämisvaroin.

Kylien yhteistoiminta: Kyläyhdistyksellä pidetään nimetty edustaja Kyläasiain neuvottelukunnassa ja osallistumme myös Kyläfoorumin toimintaan.

Lumi- ja jäätilanteen salliessa, kylän pelloille on ajettu hiihtoladut ja Valkjärven jäälle luistelurata. Kyläyhdistys tukee latureittien ja luisteluradan hankkimista tarvittaessa neuvottelemalla maanomistajien kanssa ja avustamalla polttoainekuluissa

Edunvalvonta ja lausunnot

Jatketaan lausuntojen antamista kylää koskeviin valmisteilla oleviin hankkeisiin.

Talous ja varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on tulevanakin toimintakautena jäsenmaksut ja puutarhakalusteiden vuokraus. Pyritään myös järjestämään tapahtumien yhteydessä puffetteja. Avustuksia haetaan silloin, kun järjestettävä tilaisuus sen mahdollistaa.