Toimintasuunnitelma 2021

VALKJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.1.-31.12.2021

1.      Yleistä

Valkjärven kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on:

 • toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana
 • edistää kylän asukkaiden välistä yhteistoimintaa
 • edistää kunnallisten ja kaupallisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä kylän alueella
 • edistää kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä
 • tuoda esille kannanottoja kylää koskevissa kysymyksissä
 • tukea asukkaita, kylässä toimivia muita yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä heidän pyrkimyksessään luoda kylän asukkaille hyvä, turvallinen, viihtyisä ja siisti asuinympäristö
 • edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa
 • vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä

Toimintakautena yhdistys jatkaa Valkjärven kyläsuunnitelman 2013 kehittämistoimenpiteiden toteutusta ja pyrkii kehittämään edelleen kylän toimivuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Kyläsuunnitelmaa varten tehdyssä kyselyssä tärkeimmälle sijalle asettuivat koulu, Valkjärvi, Kuhakoski ja Lähtelän ranta sekä peltoaukeat, Soltin alue, metsät, Numlahden kartano, Puokan alue. Valkjärven kylän arvosanaa nostavaksi arvioitiin kevyen liikenteen väylän rakentaminen, julkisten liikenneyhteyksien parantaminen sekä tie- ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Myös nopeammat nettiyhteydet, luonnon virkistyskäytön/harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen nähtiin tärkeäksi.

2.      Hallitus

Hallituksessa on kaudella 2021 6-7 jäsentä + 2 varajäsentä.  Hallitus pyrkii kokoontumaan toimintakautena 4-6 kertaa. Tarvittaessa kokoonnutaan useammin.

3.      Jäsenhankinta

Kyläyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 100 ja vuoden 2020 lopussa 122 henkilöä, joten muutosta oli 22 henkilöä. Valkjärven koulun palo ja Nurmijärven kunnan palveluverkkoselvitys, jotka muodostavat uhan koulun lakkauttamiselle, lisäsivät merkittävästi yhdistyksen jäsenmäärää vuosina 2019 ja 2020. Käynnistetyn kyläavustajatoiminnan arvioidaan vaikuttavan myönteisesti jäsenmäärään. Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan tapahtumien ja tilaisuuksien käynnistyessä koronan hellittäessä sekä tiedotuksella Facebookissa, netissä ja paikallislehdessä.

4.      Valkjärven koulun säilyttäminen ja luontokoulun edistäminen

Koulu on kylän keskus, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä Valkjärven kylällä. Koulun olemassaolo on uhattuna kunnan tekemän Palveluverkkoselvitys 2020 esityksen mukaan. Selvityksessä koulujen oppilasmäärän alaraja on asetettu 60 oppilaaseen.

Valkjärven koulun vanhempainyhdistys ja kyläyhdistys ovat toimineet yhteistyössä koulun toiminnan turvaamiseksi. Aktiivisella toiminnalla saatiin tuhopoltetun koulun tilalle rakennetuksi uusi moduulikoulu, jossa koulutoiminta pääsi käynnistymään 7.1.2021.

Poliisihallitukselta saatiin rahankeräyslupa tuhopoltossa tuhoutuneen koulun uudelleenkehityksen tukemiseksi. Rahankeräystä jatketaan, jotta kesällä 2021 tehtävän piharemontin yhteydessä saadaan toteutettua koululaisten ja kyläläisten käyttöön monitoimikenttä.

Aktiivista toimintaa on jatkettava, jotta koulu säilyy Valkjärvellä. Riittävän oppilasmäärän varmistamiseksi on kunnan kanssa saatava sovittua, että oppilaiden ohjausta kyläkouluihin pidetään aktiivisena. Tällöin voidaan tarjota kyläkoulujen vapaita oppilaspaikkoja taajamien oppilaille.

Valkjärven koululle perustettavasta luontokoulusta tehtiin aktiivista työtä kunnan suuntaan. Vuoden lopulla sivistyslautakunta toimitti vastauksen, jossa vedottiin vakuutusyhtiöön perusteena sille, ettei luontokoulua voitu ottaa uuden koulun suunnittelussa huomioon sekä taloudelliseen tilanteeseen, johon ei sovi uuden luontokoulutoiminnan käynnistäminen. Suunnitelmana on saada toteutettua koululle kyläpäivien yhteyteen luontokoulutusviikko ja siihen liittyvään toimintaan ulkoista rahoitusta.

Suunnitelmissa on selvittää, miten edistetään haja-asutusaluerakentamista, jotta saataisiin tyhjiä tontteja myyntiin ja uusia asukkaita kylälle tuomaan uusia koululaisia.

5.      Tiedotustoiminta

Kyläyhdistys tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja muista kylää koskevista asioista Valkjärven kylän Facebook-sivulla.

Hallituksen jäsenet osallistuvat kylällä järjestettyihin tapahtumiin ja levittävät siellä tietoa kyläyhdistyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

Yhdistyksestä ja sen järjestämistä tapahtumista tiedotetaan tarvittaessa myös postilaatikkoihin jaetuilla tiedotteilla, paikallislehdissä sekä sähköpostitse.

Tavoitteena on lisäksi Valkjärven kylän nettisivujen kehittäminen.

6.      Lähtelän rannan kehittäminen

Pro Valkjärvi on vuokrannut 2019 Nurmijärven kunnalta Lähtelän huoltorakennuksen kymmeneksi vuodeksi. Tarkoituksena on, että Pro Valkjärvi kunnostaa rakennusta (katto, viemäröinti yms.) ja hallinnoi sen käyttöä. Kyläyhdistys vuokraa huoltorakennuksen varastotilaa tapahtumakalusteiden säilytystä varten. Tavoite on laatia Pro Valkjärven ja Kyläyhdistyksen välille yhteinen suunnitelma tilojen käytöstä ja kehittämisestä sekä laatia Lähtelän kokonaisuuden kehittämissuunnitelma.

Kyläyhdistyksen toimenpiteet vuodelle

 • Järjestetään säännöllisesti siivoustalkoot rannan siistimiseksi
 • Uusitun Lähtelän ilmoitustaulun ylläpito niin, että tiedotteita ja infoja tapahtumista tuoreena ja mielenkiintoisena infovirtana.
 • Etsitään ratkaisua koirien aiheuttamaan haittaan rannalla. Uimarannoillahan koirien oleskelu ei ole järjestyssäännön mukaan sallittua. Kunnan asettamat koirakieltomerkit poistetaan toistuvasti.
 • Varastoidaan puutarhakalusteita ja telttakatosta Lähtelän huoltorakennuksessa. Kyläyhdistyksen jäsenet voivat vuokrata näitä jäsenhintaan. Ulkopuolisille korkeammat vuokrat ja jäsenillä on etuoikeus, jos tarve samaan aikaan.

      Pitkäntähtäimen hankkeet

 • Laaditaan Pro Valkjärven ja Kyläyhdistyksen yhteistyönä Lähtelän kokonaisuuden kehittämissuunnitelma: ”Lähtelän rannasta koko perheen monitoimiranta”
 • Aluetta kohennetaan istuttamalla kasveja ja pensaita ja sinne rakennetaan nuotiopaikka? Vai olisiko ensin yleissuunnitelman tekeminen?
 • Keskimmäisen laiturin siirtäminen enemmän oikealle, jotta tulee riittävän iso alue uimiseen kahden laiturin väliin
 • Pukeutumistilat ja wc:t
 • Liiketunnistimella toimiva valaisin / valaisimet
 • Rantaan hankitaan leikkivälineitä

7.      Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenteen ja liikenneyhteyksien kehittäminen ja turvallisen kylätien varmistaminen on kyläsuunnitelmassa todettu keskeiseksi asiaksi.

Toimenpiteet vuodelle

 • Varmistetaan, että kunnan Maantievalaistuksen rakentamissuunnitelmassa oleva, puuttuvan 2 km:n osan katuvalaistuksen rakentaminen Valkjärventien keskiosalle välillä Puokantie-Kalliorannantie (kohde 11421) toteutetaan kehittämissuunnitelman mukaisesti vuonna 2021
 • Sahamäentien jyrkän mäen liikenneturvallisuuden parantaminen.
 • Selvitetään/edistetään Valkjärventien liikennenopeusrajoituksen laskemista liikenneturvallisuuden lisäämiseksi: Valkjärventien nopeusrajoituksen laskemista 40 kilometriin Lopentien risteyksestä esim. koululle saakka taikka nykyisten nopeusrajoitusten laskemista 10 km/h.
 • Kevyen liikenteen väylän toteutus Valkjärventielle on Kyläsuunnitelman 2013 liikenneturvallisuutta koskevista toimenpiteistä mittavin. Sen toteutusta edistetään edelleen yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. Mm. Klaukkalan Kiri kannattaa Valkjärven ympäri kulkevan kevyen liikenteen reitin toteutusta. Klaukkalan ohikulkutien rakentamisaikataulussa toteutetaan vuonna 2021 kevyen liikenteen väylä Klaukkala-Perttula. Tämän jälkeen Valkjärventien ympäri kulkevasta kevyen liikenteen väylästä puuttuu vain Lähtelä-Lopentie osuus. Jotta tämä loppuosa toteutuu mahdollisimman nopeassa aikataulussa, tulee asiaa ja väylän rakennetta hahmotella konkreettiseen muotoon, jotta sen hyödyt tulevat mahdollisemman hyvin tietoon ja rakenne sellaiseksi, että se on taloudellisesti järkevä eikä aiheuta vastustusta reitin varrella.  Asiasta käydään keskustelua lehtien palstoilla.
 • Maantien hoitotason seuranta, tärkeimpänä asiana tien päällysteen kunto.
 • Nopeusnäyttötaulujen tulosten seuranta ja tiedottaminen

8.      Tapahtumat

Toimintakauden aikana kyläyhdistys pyrkii osallistumaan kylän alueen tapahtumiin ja myös järjestämään omia, esim. Lähtelä Piknikin. Kyläyhdistys esittelee näissä tapahtumissa toimintaansa ja Valkjärven kyläsuunnitelmaa. Yhdistys pyrkii samalla hankkimaan uusia jäseniä.

Kyläyhdistys osallistuu Valkjärven koulun 100-vuotisjuhliin.

Kyläyhdistys on hakenut marraskuussa 2020 hyvinvointilautakunnalta kulttuuriavustusta vuodelle 2021, päätös avustuksesta saadaan helmikuussa 2021. Avustuksella on tarkoitus järjestää Valkjärven koululla lapsille nukketeatteri- tai teatteriesitys syksyllä.

Selvitetään mahdollisuutta järjestää kylän yhteisiä retkiä/ yhdistää voimat lähikylien kanssa retkien järjestämisessä.

9.      Yhteistoiminta

Kylien yhteistoiminta: Kyläyhdistyksellä pidetään nimetty edustaja Kyläasiain neuvottelukunnassa ja osallistumme myös Kyläfoorumin toimintaan.

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan foorumeihin ja tapahtumiin, joissa kehitetään yhteistyötä muiden Nurmijärven ja Uudenmaan yhdistysten kanssa.

Lisäksi jatketaan yhteistyötä Pro Valkjärvi –yhdistyksen kanssa Lähtelän rannan uimakopin kunnostamiseksi ja rannan viihtyisyyden lisäämiseksi.

Selvitetään jäsenyyden etuja ja kustannuksia jossain kattojärjestössä, esimerkiksi SuomenKylätoiminta ry eli SYTY.

10.   Muu toiminta

Kyläyhdistys on hankkinut Valkjärvelle kyläavustajan. Toimintaa markkinoidaan ja kerätään kokemusta kyläavustajatoiminnan kehittämiseksi edelleen.

Kuhakosken infotaulun toteutusta on valmisteltu, ja se pyritään toteuttamaan toimintavuotena 2021. Kyläsuunnitelmassa on pusikoituneen Kuhakosken alueen kunnostaminen eriteltyine toimenpiteineen, joita pyritään edistämään.

Lumi- ja jäätilanteen salliessa, kylän pelloille on ajettu hiihtoladut ja Valkjärven jäälle luistelurata. Kyläyhdistys tukee latureittien ja luisteluradan hankkimista tarvittaessa neuvottelemalla maanomistajien kanssa ja avustamalla polttoainekuluissa.

11.   Edunvalvonta ja lausunnot

Jatketaan lausuntojen antamista kylää koskeviin valmisteilla oleviin hankkeisiin.

12.   Talous ja varainhankinta

Pääasiallinen tulonlähde on tulevanakin toimintakautena jäsenmaksut ja puutarhakalusteiden vuokraus. Pyritään myös järjestämään tapahtumien yhteydessä puffetteja. Avustuksia haetaan silloin, kun järjestettävä tilaisuus tai projekti sen mahdollistaa.